خرید بیشتر = تخفیف بیشتر

سیستم تخفیف پلکانی 1

 

بیشتر بخرید و کمتر پول بدهید! سیستم تخفیف پلکانی ما به این صورت است که اگر تعداد بیشتری دوره خریداری کنید، قیمت دوره‌ها با تخفیف بیشتری لحاظ میشود!

 

تعداد دوره و درصد تخفیف به صورت زیر است:

با خرید 1 تا 4 دوره 5 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 5 تا 14 دوره 10 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 15 تا 19 دوره 15 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 20 تا 29 دوره 20 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 30 تا 39 دوره 25 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 40 تا 49 دوره 30 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 50 دوره و بیشتر  35 درصد تخفیف بگیرید

 

**در نظر داشته باشید که بیشترین درصد تخفیف به مگاپک‌ها تعلق دارند. به طوری که مگاپک عکاسی دارای 50 درصد تخفیف و مگاپک فیلمسازی دارای 43 درصد تخفیف میباشند. همچنین توجه داشته باشید که به دلیل تخفیف قابل توجهی که روی قیمت مگاپک‌ها لحاظ شده است، این دو محصول شامل تخفیف پلکانی نمیشوند.