بیشتر بخرید کمتر پول بدهید!

سیستم تخفیف پلکانی جذاب ما به این صورت است:

با خرید 1 دوره 5 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 5 دوره 10 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 15 دوره 15 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 20 دوره 20 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 30 دوره 25 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 40 دوره 30 درصد تخفیف بگیرید

با خرید 50 دوره 35 درصد تخفیف بگیرید